Livsmedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter om livsmedel avsedda för särskilda grupper m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019/00423, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget, i de delar det inte direkt följer av EU-rätten, inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.