Lönegaranti och utbetalande myndighet (Ds 2017:67)

Rubricerat ärende, diarienummer A2017/02475/ARM, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

lönegaranti