Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla (m.m.)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2019/00116/Kl, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.