Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Rubricerade ärende, diarienummer U2015/04749/S, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.