Miljö- och energidepartementets förslag till preciserade bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag på regler som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss innehåller författningsförslag men saknar konsekvensutredning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.