Miljödepartementets förslag till ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.