Miljödepartementets utredningen om miljömålssystemet ”Miljömålen i nya perspektiv”

Rubricerat ärende, ert dnr M2009/3616/Mk, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.