Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/03513/S, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.