Yttrande över En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

Sammantagen bedömning

Regelrådet har fått möjlighet att svara på förslaget En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50). Regelrådets uppgift är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag utifrån de krav som ställs i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Men eftersom utredningen inte genomfört en konsekvensutredning utifrån dessa krav anser Regelrådet att kraven som ställs på en konsekvensutredning inte är uppfyllda.

Regelrådets bedömning gäller således om avsaknaden av en konsekvensutredning, trots allt, kan anses vara godtagbart utifrån vad som framhålls av förslagsställaren gällande konsekvensutredningar. Det framförs att en konsekvensutredning kräver att det på förhand går att bedöma de uppgifter som en konsekvensutredning består av. Det håller Regelrådet med om. Förslagsställaren menar att för förslaget som lämnas inte är möjligt att göra sådana bedömningar på förhand. Regelrådet anser dock att det till viss del torde vara möjligt. Bakgrunden och syftet med förslaget hade till exempel kunnat beskrivits och även vissa alternativa lösningar. Förslagsställaren hade också kunnat problematisera kring konsekvenserna för de förslag som är mindre konkreta, som till exempel vilka uppgifter företagen kommer vara skyldiga att lämna. Det har också förslagsställaren gjort gällande hänsyn till små företag.

Förslagsställaren anger också att en konsekvensutredning enbart kan göras om företagen kontinuerligt behöver förhålla sig till det föreslagna regelverket. Varför eller om förslagsställaren anser att företagen inte skulle behöva förhålla sig till regelverket kontinuerligt i det här fallet framgår inte av förslaget. Regelrådet anser dock att företagen sannolikt kommer behöva förhålla sig till regelverket kontinuerligt, under åtminstone en tid framöver då försörjningsberedskapen byggs upp. Det förslagsställaren angivit som skäl till att inte genomföra en konsekvensutredning anses inte vara tillräckliga för att Regelrådet ska bedöma avsaknaden av en konsekvensutredning som godtagbar. Regelrådet anser att en konsekvensutredning borde ha gjorts även om den inte hade kunnat omfatta alla vanligen förekommande aspekter. Då hade också förslagsställaren kunnat resonera om varför vissa aspekter inte kunde utredas i detta skede.

Regelrådet uppskattar möjligheten att yttra sig över förslaget om en modell för svensk försörjningsberedskap. Det framgår tydligt att företagen har en viktig del i uppbyggnaden av den modell för svensk försörjningsberedskap som föreslås. Företag kommer behöva vara delaktiga genomgående i beredskapsprocessen och är också de som producerar de varor och tjänster som en försörjning består av vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Och konsekvenserna för företag behöver därför genomgående beaktas och analyseras när beredskapen byggs upp. Det är viktigt för att skapa goda förutsättningar att göra relevanta analyser och ytterst en god försörjningsberedskap för eventuella kriser eller höjd beredskap.

Regelrådet rekommenderar därför att relevanta myndigheterna genomför konsekvensutredningar vid det arbetet framöver att avgränsa och föreskriva om hur modellen ska tillämpas.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning. Tillväxtverket kan även ge stöd i enskilda ärenden.