Yttrande över förslag till föreskrifter om reprocessares och externa reprocessares skyldighet att lämna uppgifter för registrering avseende sin verksamhet och sin produkt

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om reprocessares och externa reprocessares skyldighet att lämna uppgifter för registrering avseende sin verksamhet och sin produkt (HSLF:FS 2023:xx). Av remissen framgår att reprocessing och återanvändning av engångsprodukter regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, MDR-förordningen. Det är bara engångsprodukter som släppts ut på marknaden enligt... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-reprocessares-och-externa-reprocessares-skyldighet-att-lamna-uppgifter-for-registrering-avseende-sin-verksamhet-och-sin-produkt/

Förslag till föreskrifter om anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter