Yttrande över Landsbygdsdepartementets förslag till förordning om statligt stöd till produktion av biogas

Förslaget innebär att en ny förordning skapas genom vilken företag kan ansöka om statligt stöd för produktion av biogas från stallgödsel. Stödet ges som driftstöd i enlighet med artiklarna 3 och 43 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

I förslaget anges att stöd får lämnas i mån av tillgång på medel till anläggningar som är godkända enligt reglerna för animaliska biprodukter och till anläggningar som har viss utrustning för omhändertagande av överproduktion. Det anges vidare att stöd inte får lämnas för produktion i anläggningar där stallgödsel blandas med avloppsslam eller för den andel av råmetangasen som kan antas ha sitt ursprung i andra substrat än stallgödsel. Det anges att ansökan om jordbruksstöd ska göras skriftligen till Statens jordbruksverk. Det ansökande företaget ska lämna in de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att pröva ansökan. Av förslaget framgår vidare att ett beviljande av stöd får förenas med villkor. Därtill föreslås det att stödmottagare på begäran ska lämna det underlag Statens jordbruksverk behöver. Förslaget innehåller slutligen regler om återbetalning och återkrav i vissa fall.

Det budgeterade stödet som kan utbetalas uppgår till 240 miljoner kronor under 10 år.  Ersättningen utgår till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan produktionskostnaden för den gödselbaserade biogasen och marknadspriset för den energiform som ersätts, dock högts 20 öre/kWh.