Yttrande över förslag till föreskrifter om kvalitetskrav i yt- och grundvattenförekomster (2021–2027) i Sveriges fem vattendistrikt

Förslaget avser beslutsförslag till miljökvalitetsnormer som ska gälla 2021 till 2027 för de fem vattenmyndigheterna. Besluten meddelas därefter genom föreskrifter. Förslaget innehåller kvalitetskrav och mål för vilken miljökvalitet som vattenförekomsterna ska uppnå. Senast den 22 december 2027 ska samtliga vattenförekomster ha uppnått god vattenstatus. Miljökvalitetsnormer beslutas för varje typ av status; ekologisk status, ekologisk potential, kemisk status och kvantitativ status.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-kvalitetskrav-i-yt-och-grundvattenforekomster-2021-2027-i-sveriges-fem-vattendistrikt/

Alla nyheter