Yttrande över förslag om att upphäva nationella bestämmelser om ommärkning och omförpackning av livsmedel i vissa fall

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innebär att 15–16 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien upphävs.

Reglerna i 15–16 §§ LIVSFS 2005:20 ställer krav som går utöver EU-lagstiftningen och innebär begränsningar för när livsmedel får märkas om med ett senare datum samt restriktioner för när ett livsmedel får förpackas om och i vissa fall när de får djupfrysas.

Ändringen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Det bakomliggande förslaget

Förslag