Kulturdepartementets remiss av Myndigheten för radio och tv:s rapport om täckningskravet för Sveriges Television AB:s sändningar i marknätet

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Myndigheten för radio och tv:s förslag till föreskrifter om ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända digital kommersiell radio

Remissen innehåller förslag till föreskrifter avseende innehållet i ansökningar om och överlåtelser av tillstånd att sända kommersiell digital radio. Förslaget innebär att sådana ansökningar ska innehålla uppgifter om vilka finansiella förutsättningar som sökanden har för att bedriva verksamheten samt en affärsplan. En ansökan ska vidare innehålla en beskrivning av sökandens tekniska förutsättningar för att bedriva sändningsverksamheten samt en redovisning av... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-myndigheten-for-radio-och-tvs-forslag-till-foreskrifter-om-ansokan-om-och-overlatelse-av-tillstand-att-sanda-digital-kommersiell-radio/

Yttrande över Myndigheten för radio och tv:s förslag till föreskrifter dels vid ansökan om tillstånd att sända analog kommersiell radio, dels om förfarandet vid ansökan om tillstånd samt överlåtelse av tillstånd att sända tv och sökbar text-tv

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om ansökan om tillstånd att sända analog kommersiell radio samt om tillstånd och överlåtelse av tillstånd att sända tv och sökbar text-tv. Bestämmelserna innebär bl.a. att sökanden i ansökan ska redovisa sina finansiella och tekniska förutsättningar att bedriva sådan sändningsverksamhet för vilken tillstånd söks.

Alla nyheter