Yttrande över Tillväxtanalys förslag till föreskrift om uppgiftslämnarplikt på undersökning av svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

De i remissen föreslagna föreskrifterna syftar till att samla in uppgifter för att säkerställa att Sverige uppfyller sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 av den 20 juni 2007 om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet. Uppgifterna som ska rapporteras vidare till EU-kommissionen (Eurostat) ska belysa omfattningen av, och förändringar i, svenskägda koncerners verksamhet i utlandet.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-tillvaxtanalys-forslag-till-foreskrift-om-uppgiftslamnarplikt-pa-undersokning-av-svenska-koncerner-med-dotterbolag-i-utlandet/

Alla nyheter