Yttrande över Tillväxtanalys förslag till föreskrift om uppgiftslämnarplikt på undersökning av svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

De i remissen föreslagna föreskrifterna syftar till att samla in uppgifter för att säkerställa att Sverige uppfyller sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 av den 20 juni 2007 om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet. Uppgifterna som ska rapporteras vidare till EU-kommissionen (Eurostat) ska belysa omfattningen av, och förändringar i, svenskägda koncerners verksamhet i utlandet. De föreslagna föreskrifterna innebär en skyldighet för svenska koncerner med dotterbolag i utlandet att varje år lämna de uppgifter som efterfrågas på särskild blankett. Av blanketten framgår att koncernmoderbolaget, för varje land där dotterbolag finns, ska redovisa antal dotterbolag, medelantal anställda, omsättning och näringsgren.