Yttrande över promemorian Ändringar i jordförvärvsförordningen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås ändringar i bilagan till jordförvärvsförordningen (2005:522). I denna bilaga anges vilka kommuner eller delar av kommuner som ska vara glesbygd och omarronderingsområden[1] enligt jordförvärvslagen (1979:230). Det anges även att där endast en viss del av kommunen är ett sådant område delas kommunerna in i församlingar men att förslaget innebär att indelningen i församlingar ersätts med en indelning i socknar och i vissa fall stadsregisterområden.

Det förslås även att vissa områden som i dag är upptagna som omarronderingsområden i bilagan inte längre ska vara sådana områden och att vissa nya områden ska tas upp som omarronderingsområden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2022.

[1] I remissen går att läsa att ett omarronderingsområde är definierat som ett område med mycket stark ägosplittring för vilket länsstyrelsen har fastställt en plan för rationalisering av ägostrukturen. Det uppges även att fastigheterna i dessa områden är så små och splittrade att rationell brukning av åker och skog hindras.

Det bakomliggande förslaget

Förslag