Yttrande över Presstödsnämndens förslag till föreskrifter om presstöd

Förslaget innebär att Presstödsnämndens nuvarande föreskrifter (KRFS 2011:2) upphävs och ersätts med nya föreskrifter som ska träda i kraft den 1 juni 2014. De befintliga föreskrifterna har gällt sedan den 15 november 2011. Sedan dess har Presstödsnämnden fattat praxisbildande beslut som avser nämndens tillämpning av presstödsförordningen (1990:524). Föreslagna bestämmelser är till stora delar en kodifiering av nämndens praxis. Presstödsnämnden har... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-presstodsnamndens-forslag-till-foreskrifter-om-presstod/

Remissvar avseende Förslag till Presstödsnämndens föreskrifter om presstöd

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter