Yttrande över Revisorsinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remissen innehåller Revisorsinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslagen är avsedda att komplettera och förtydliga bestämmelserna i penningtvättslagen och omfattar auktoriserade och godkända revisorer samt revisionsföretag. I föreskrifterna anges vad den allmänna riskbedömningen ska innehålla samt att revisionsföretaget minst en gång per år ska utvärdera, och vid behov uppdatera, den allmänna riskbedömningen och sina... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-revisorsinspektionens-forslag-till-foreskrifter-om-atgarder-mot-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/

Yttrande över Revisorsinspektionens förslag till nya förskrifter om utbildning och prov

Förslaget avser krav på utbildning för att en sökande ska få avlägga prov för revisorsexamen samt bestämmelser om vilka kunskaper som ska prövas vid provet samt administrativa bestämmelser. Förslaget innehåller även bestämmelser om lämplighetsprov. Nedan redogörs för de bestämmelser som på sikt kan få effekter för berörda företag. Det tydliggörs att ett flertal särskilt angivna obligatoriska ämnen, liksom tidigare, ska... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-revisorsinspektionens-forslag-till-nya-forskrifter-om-utbildning-och-prov-2/

Alla nyheter