Yttrande över Revisorsinspektionens förslag till nya förskrifter om utbildning och prov

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser krav på utbildning för att en sökande ska få avlägga prov för revisorsexamen samt bestämmelser om vilka kunskaper som ska prövas vid provet samt administrativa bestämmelser. Förslaget innehåller även bestämmelser om lämplighetsprov.

Nedan redogörs för de bestämmelser som på sikt kan få effekter för berörda företag.

Det tydliggörs att ett flertal särskilt angivna obligatoriska ämnen, liksom tidigare, ska studeras vid universitet eller högskola, medan studier i andra obligatoriska ämnen får tillhandahållas även av andra utbildningsanordnare.

Det ska uttryckligen anges att kunskaper i både obligatoriska och icke-obligatoriska ämnen prövas vid prov vid revisorsexamen och att det inte krävs studier i icke-obligatoriska ämnen för att få avlägga prov för revisorsexamen.

Nuvarande krav om att det för att få avlägga prov för revisorsexamen krävs studier med ett visst antal högskolepoäng i företagsekonomi och juridik tas bort. Likaså tas krav bort när det gäller att den praktiska utbildningen ska omfatta minst 1 500 timmar revision, varav minst 1 000 timmar ska utgöras av revision av aktiebolag.

Inga ändringar görs gällande omfattningen eller svårighetsgraden för provet för revisorsexamen.

Föreskrifterna ersätter Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov.

Taggar:

revisorsexamen