Förslag till föreskrifter om utmärkning av kulturegendom

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Riksantikvarieämbetets förslag till ändring i föreskrifter om fornlämningsförklaring och metallsökare (KRFS 2016:1)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 00891-2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om byggnadsminnen i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950)

Med förslaget förtydligas kulturmiljölagens tillämpningsområde genom att klargöra vad som avses med byggnadsminne respektive område kring byggnaden (skyddsområde). Även objektet för ett byggnadsminne, annan anläggning och bebyggelseområde tydliggörs. I förslaget regleras vilka handlingar som ska ingå i en ansökan om tillstånd till ändring av ett byggnadsminne i strid mot skyddsbestämmelserna. Förslaget medför också att villkor om antikvarisk medverkan kan ställas i samband med ändringsarbeten av ett byggnadsminne och att den medverkandes uppgift är att bistå ägaren med kulturhistorisk kompetens. Det klargörs också att länsstyrelsen kan ställa krav på medverkandens kvalifikationer.

Riksantikvarieämbetets förslag till reviderade verkställighetsföreskrifter om utförsel av kulturföremål enligt kulturmiljölagen (1988:950)

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Riksantikvarieämbetets förslag till verkställighetsföreskrifter om uppdragsarkeologi

Rubricerade ärende, diarienummer 2244-2016, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Riksantikvarieämbetets förslag till verkställighetsföreskrifter om fornlämningsförklaring och tillstånd till metallsökare enligt kulturmiljölagen (1988:950)

Rubricerade ärende, diarienummer 02604-2015, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Alla nyheter