Förslag till föreskrifter om utmärkning av kulturegendom

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Riksantikvarieämbetets förslag till ändring i föreskrifter om fornlämningsförklaring och metallsökare (KRFS 2016:1)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 00891-2017, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om byggnadsminnen i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950)

Med förslaget förtydligas kulturmiljölagens tillämpningsområde genom att klargöra vad som avses med byggnadsminne respektive område kring byggnaden (skyddsområde). Även objektet för ett byggnadsminne, annan anläggning och bebyggelseområde tydliggörs. I förslaget regleras vilka handlingar som ska ingå i en ansökan om tillstånd till ändring av ett byggnadsminne i strid mot skyddsbestämmelserna. Förslaget medför också att villkor om antikvarisk medverkan kan ställas... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-byggnadsminnen-i-enlighet-med-kulturmiljolagen-1988950/

Riksantikvarieämbetets förslag till reviderade verkställighetsföreskrifter om utförsel av kulturföremål enligt kulturmiljölagen (1988:950)

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.  

Alla nyheter