Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter om mätare för aktiv elenergi och mätsystem för mätning av överförd el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Sammantaget finner Regelrådet att förslagsställaren har beskrivit alla delaspekter på ett godtagbart sätt.

Regelrådet förstår av förslaget att det bidrar till att mätningen av producerad el på ett mer rättvisande sätt kan uppskattas i förhållande till ursprungsgarantierna. För de flesta företag uppstår marginella ökade kostnader för kontroller, men i övrigt ingen kostnad för utrustning. För andra företag uppstår förutom kontrollkostnader även kostnader för byte av mätutrustning, men dessa krav är inte endast ett resultat av förslaget utan också av andra föreskrifter med krav på området.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.