Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning

Sammantagen bedömning Förslaget innebär vissa justeringar i regelverket för en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning vid ett antal lärosäten. Regelrådet finner att beskrivningen av bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd samt förslagets överensstämmelse med EU-rätten håller tillräcklig kvalitet. Även beskrivningen av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, behov av speciella... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-i-foreskrifter-om-huvudomraden-i-forsoksverksamheten-med-kompletterande-pedagogisk-utbildning/

Föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Universitets- och högskolerådets förslag till ändring i föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter