Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning
Förslaget innebär vissa justeringar i regelverket för en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning vid ett antal lärosäten.
Regelrådet finner att beskrivningen av bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd samt förslagets överensstämmelse med EU-rätten håller tillräcklig kvalitet. Även beskrivningen av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, behov av speciella informationsinsatser och regleringens påverkan på företagen i andra avseenden har beskrivits tillräckligt. Däremot saknas beskrivning av berörda företag och särskild hänsyn till små företag och beskrivningen av påverkan på företagens tidsåtgång, kostnader och verksamhet är inte tillräckligt tydlig. Beskrivningen av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag är något mer informativ men inte heller den tillräcklig.

Regelrådet noterar att de delar av konsekvensutredningen som inte berör effekter för företag i många fall är tydlig och håller god kvalitet. Det grundläggande problemet med konsekvensutredningen är att det inte framgår om något av de berörda lärosätena drivs i företagsform och inte heller finns någon annan beskrivning av de berörda företagen samt att effekter för berörda företag som helhet betraktad är alltför otydlig. Regelrådet utesluter inte att det kan vara riktigt, som förslagsställaren har angett, att förslaget inte ger effekter av betydelse för företag. Det är emellertid alltför ofullständig information i konsekvensutredningen i dessa avseenden för att Regelrådet ska kunna bilda sig någon självständig uppfattning om detta är fallet. Regelrådet vill också notera att om en förslagsställare finner att det finns tydliga och välgrundade skäl att bedöma att ett förslag inte kan få effekter av betydelse för företag så är det heller inte nödvändigt att remittera det till Regelrådet.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag