Myndigheten för digital förvaltnings förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Rubricerat ärende, diarienummer 2019-44, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt
förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.