Myndigheten för digital förvaltnings förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Rubricerat ärende, diarienummer 2019-44, har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/myndigheten-for-digital-forvaltnings-forslag-till-foreskrifter-om-tillganglighet-till-digital-offentlig-service/

Yttrande över Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor (MDFFS 20XX:X)

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) föreslår föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor till följd av offentlig upphandling. Föreslagna bestämmelser innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska registrera sig i PEPPOL:s (Pan-European Public Procurement On-Line) registerfunktion (SML/SMP). Upphandlande myndigheter och enheter ska erbjuda leverantörer möjligheten att översända elektroniska fakturor via PEPPOL och tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal. Bestämmelserna... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-myndigheten-for-digital-forvaltnings-digg-foreskrifter-om-strukturerade-elektroniska-format-och-elektroniskt-oversandande-av-fakturor-mdffs-20xxx/

Alla nyheter