Myndigheten för press, radio och tv:s förslag till ändring i föreskrifter (MPRTFS 2016:1) om presstöd

Rubricerade ärende, diarienummer 18/04050, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.