Yttrande över förslag till föreskrifter om mediestöd

Remissen innehåller förslag till ändrade föreskrifter om mediestöd som avser tillämpningen av mediestöd till allmänna nyhetsmedier enligt lagen (2023:0000) om mediestöd och den nya förordningen om mediestöd. Föreskrifterna innehåller bland annat[1] bestämmelser om: allmänna förutsättningar för mediestöd; särskilda förutsättningar för allmänt redaktionsstöd; särskilda förutsättningar för utökat redaktionsstöd; särskilda förutsättningar för distributions-stöd samt utgångspunkter vid prioritering av mediestöd. I... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-mediestod/

Yttrande över Myndigheten för press, radio och tv:s förslag till föreskrifter vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända digital kommersiell radio

I remissen ingår förslag till Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända digital kommersiell radio. Det anges att föreskrifterna ersätter idag befintliga verkställighetsföreskrifter. De föreslagna föreskrifterna anges innehålla en ny bestämmelse som klargör att ansökan kan komma att avvisas om ansökan inte inkommer i rätt tid samt vissa andra förtydliganden och... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-myndigheten-for-press-radio-och-tvs-forslag-till-foreskrifter-vid-ansokan-om-och-overlatelse-av-tillstand-att-sanda-digital-kommersiell-radio/

Förslag till föreskrifter om standarder för digital tv

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter om presstöd

Remissen innehåller förslag till ändringar i föreskrifterna (MPRTS 2016:1) om presstöd i 1 kapitlet, 9, 10 och 14 §§. I sak föreslår myndigheten vissa förtydliganden och förändringar gällande högsta tillåtna omfattning av gåvoabonnemang och arbetsgivarexemplar i tidningarnas totala abonnerade upplaga. Det föreslås även viss revidering av bestämmelsen om lösnummerförsäljning.

Alla nyheter