Förslag till föreskrifter om standarder för digital tv

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter om presstöd

Remissen innehåller förslag till ändringar i föreskrifterna (MPRTS 2016:1) om presstöd i 1 kapitlet, 9, 10 och 14 §§. I sak föreslår myndigheten vissa förtydliganden och förändringar gällande högsta tillåtna omfattning av gåvoabonnemang och arbetsgivarexemplar i tidningarnas totala abonnerade upplaga. Det föreslås även viss revidering av bestämmelsen om lösnummerförsäljning.

Yttrande över Myndighetens för press, radio och tv förslag till föreskrifter om mediestöd

I remissen lämnas förslag till Myndighetens för press, radio och tv föreskrifter om mediestöd. Förslaget anges omfatta två former av stöd. Det ena avser stöd till lokal journalistik i områden som har svag journalistisk bevakning medan det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd som ska ersätta det utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetsmedier som finns idag. Det anges att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-myndighetens-for-press-radio-och-tv-forslag-till-foreskrifter-om-mediestod/

Myndigheten för press, radio och tv:s förslag till ändring i föreskrifter (MPRTFS 2016:1) om presstöd

Rubricerade ärende, diarienummer 18/04050, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter