Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till ändrade föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) samt järnväg (RID-S)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till ändrade föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) samt järnväg (RID-S) Rubricerat ärende, ert diarienummer 2011-4573 (ADR-S) och 2011-4754 (RID-S), har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.