Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019-02194, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

it-incidenter