Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till reviderade föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.