Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som leder till lokförare samt villkor för tillträde till dessa utbildningar

Rubricerade ärende, diarienummer MYH 2017/55 och MYH 2017/285, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.