Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om särskilda förkunskaper och villkor för utbildningar till trafiklärare

Rubricerade ärende, ert diarienummer MYH 2016/4598, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.