Näringsdepartementets förslag ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Rubricerade ärende, diarienummer N2015/07336/PUB, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.