Näringsdepartementets förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (KOM (2013) 195)

Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.