Näringsdepartementets förslag till ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Ett genomförande av förslaget i betänkandet medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag i förhållande till nu gällande reglering på området. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.