Näringsdepartementets promemoria Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet

Förslaget medför såvitt kan bedömas inga konsekvenser för företag förrän regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar vidare föreskrifter och dessa tas i anspråk. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.