Näringsdepartementets promemoria Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.