Näringsdepartementets promemoria om tillsyn och kontroll av alkolås

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.