Näringsdepartementets promemoria Regelförenkling för sjöfarten – ändringar i fartygsförordningen

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.