Näringsdepartementets remiss av Elsäkerhetsverkets rapport – Avgifter inom elområdet

Av remissen framgår Elsäkerhetsverkets två föreslagna regleringsalternativ avseende avgifter inom elområdet. Av remissen framgår inte vilket av författningsförslagen som förslagsställaren avser att genomföra, vilket är en förutsättning för att Regelrådet ska kunna yttra sig över en remiss.

Konsekvensutredning saknas i remissen. Av remissen framgår att Elsäkerhetsverket omfattas av samråd med Ekonomistyrningsverket beträffande sådana avgifter som remissen omfattar, enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) varpå något omdöme från Regelrådet
i detta avseende inte är möjligt.