Näringsdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Förslag till ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar – författningsförslag

Förslagets effekter för berörda företag kan i allt väsentligt ännu inte bedömas. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende. Regelrådet förutsätter att kommande förslag till förordning och föreskrifter på området remitteras till Regelrådet på sedvanligt sätt.