Näringsdepartementets remiss av förordningsförslag om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar

Förslaget avser regler i en EU-förordning. Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.