Näringsdepartementets remiss om offentlig konsultation av Europeiska kommissionens förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen

Rubricerade ärende, diarienummer N2016/02160/KSR, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innebär en inbjudan att delta i en av EU-kommissionens offentliga konsultationer. Regelrådet har i uppdrag att granska konsekvensutredningar som upprättas till förslag till regler som kan få effekter av betydelse för företag. Remissen faller därmed utanför Regelrådets uppdrag och borde inte ha skickats hit.