Näringsdepartementets remiss om offentlig konsultation av Europeiska kommissionens förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen

Rubricerade ärende, diarienummer N2016/02160/KSR, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innebär en inbjudan att delta i en av EU-kommissionens offentliga konsultationer. Regelrådet har i uppdrag att granska konsekvensutredningar som upprättas till förslag till regler som kan få effekter av betydelse för företag. Remissen faller därmed utanför Regelrådets uppdrag och borde inte ha skickats hit.

 

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()