Näringsdepartementets remissav återrapportering enligt Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2010 och 2009, Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion och ökad andel biogas på en utvecklad biogasmarknad

På grund av begränsade resurser avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.