Näringsdepartementets Remitterings-PM om åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.