Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:xxx) om jaktmedel

Rubricerade ärende, diarienummer NV-04496-18, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

Jaktmedel