Naturvårdsverkets föreskrifter om hantering av vilt som tillfaller staten

Rubricerade ärende, ert diarienummer NV-06649-18, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 809 KB)