Naturvårdsverkets förslag om upphävande av föreskrifter (NFS 1999:5) om avgifter för tillsyn av täkter

Rubricerade ärende, diarienummer NV-03499-13, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.