Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark

Rubricerade ärende, diarienummer NV-11759-11, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.